Nyheter

<-- Äldre inlägg

Publicerat 2017-09-04 15:43

Publicerat 2017-09-04 15:43

Hässleholm-Åstorp

Publicerat 2017-09-04 08:38

Åstorp-Hässleholm Sth 160

 

Trafikverket ska öka standarden på sträckan Hässleholm-Åstorp genom

anpassning av signalsystemen till sth 160 km/h, utökad försignalering och anpassning

av fällsträckor. Utbyggnaden kommer att minska risken för förseningar samt öka systemets

flexibilitet.

På följande driftplatser/linjer längs Skånebanan kommer arbeten att utföras:

Hässleholm, Finja, Tyringe, Västra Åstorp, Perstorp, Hyllstofta, Klippan, Kvidinge, Kärreberga och Åstorp.

 

Signalbolaget arbetar som UE åt STG i detta projekt.

Vi har egen arbetsledning samt fyra tekniker som arbetar under projektets gång. Vid ibruktagningshelgerna i projektet kommer ytterligare signaltekniker att medverka.

Sydspår är en av våra inhyrdresurs som hjälper till mig all form av maskinarbeten så som t.exutspolning av kabel.

Projektet kommer att tas i bruk under fem ibruktagningshelger, tre under 2017 och två under 2018. Projektet beräknas vara klart och i drift under mars 2018 efter ca 2 månaders förseningar p.g.a. försenade signalhandlingar.

 

Arbeten som ingår för Signalbolaget i projektet:

  • Växelbyten i Tyringe och Lillaryd

  • Anpassning av vägskyddsanläggningar, utbyte till bommar med avbrottskontroll och dubbla bomlyktor

  • Ca 220 nya baliser kommer att läggas ut

  • Omkring 20 000 m kabel kommer att rullas ut

  • 3 vägkurar skall bytas ut

  • 3 nya skåp

  • Ombyggnad i teknikhus, kurar och skåp samt nya spårledningar och vägförsignaler

Öxnered

Publicerat 2016-05-19 14:56

Entreprenaden omfattar flytt av vägskydd Öxnered Ö från km 22+699 till

22+850. Vägskyddet byggs om till en A-anläggning. Växel 106

demonteras och växel 105 rivs och byggs nya ca 40 m ut mot linjen för att

ge plats åt den förlängda plattformen. Plattformen förlängs ca 40m och

kompletteras med två TBFH-lådor och U-tavlor. Mellansignaler 87/89 med

tillhörande dvärgsignaler flyttas ut till nytt läge.

Ny Driftplats Mertainen

Publicerat 2016-05-19 14:55

Objektet avser utförande av mark- och BEST-arbeten för Ny Driftplats i Mertainen på Svappavaarabanan.

På sträckan Aptas-Pitkäjärvi byggs en ny driftplats. Syftet med den nya driftplatsen i Mertainen är att möjliggöra möten mellan 750m långa tåg och därmed öka kapaciteten på bandel 116 mellan Råtsi och Svappavaara. Driftplatsen anordnas med nytt avvikande huvudspår samt sidospår för uppställning av skadade vagnar och arbetsfordon.

Nytt signalställverket modell 59 anordnas i nytt teknikhus. Befintligt vägskydd vid Hopukkavägen ska uppgraderas.

Signalbolaget har produceras och levererat samtliga skåp till projektet och installerat ett nytt ställverk samt vägskydd. 

Bangårdsförlängning Koskivaara

Publicerat 2016-05-19 14:54

Objektet avser utförande av bangårdsförlängning av Koskivaara driftplats.

Samt ett nytt uppställningsspår.

Signalbolaget svara för produktion och leverans av samtliga nya skåp till projektet samt ombyggnation av driftplatsens signalsystem, viket innefattar ombyggnad av ställverket, flytt av signaler och nya växlar/spårspärr.

Koskivaara ska efter ombyggnationen ska bestå av två huvudspår som klarar möten med 750m långa tåg (hinderfri längd 887m).

Detta innebär en förlängning av avvikande huvudspår söderut samt även förflyttning av den norra växeln ungefär 200m söderut.

Ombyggnad Kville bangård.

Publicerat 2016-05-19 14:53

Objektet avser utförande av ombyggnad av Hamnbanan Göteborg, Kville bangård, bandel

601/603.

Kville bangård, på bandel 603, ska byggas om för att kunna ansluta till nya Marieholmsbron.

Ombyggnaden innebär bland annat flytt av ett antal växlar och signaler för att bangården ska kunna ta emot 750 meter långa godståg.

Ombyggnaden tar även hänsyn till en framtida utbyggnad till dubbelspår på Bohusbanan. Signalbolaget svara för all signalarbeten.

Örebro spårväxelbyte 115/116, 117/118

Publicerat 2016-05-19 14:50

Mertainen

Publicerat 2015-04-29 08:25

Mertainen.

 

Objektet avser utförande av mark- och BEST-arbeten för Ny Driftplats i Mertainen på Svappavaarabanan.  

Driftplatsen planeras med nytt mötesspår norr om befintligt spår och från detta ett uppställningsspår.

Nya växlar i huvudspår och nytt mötesspår anordnas. Här monteras nya växelskåp som vi byggt i Borlänge. Nytt teknikhus som inrymmer nytt signalställverk samt el- och teleutrustning ska anordnas.

Teknikhus och kur köper vi in till projektet och får levererat till Mertainen.

Vi kommer även att montera 9st A/B/C skåp på driftplatsen och linjen. Dessa har vi byggt på verkstaden Borlänge under vinter och vår. I projektet kommer det även att monteras upp huvudsignaler, försignaler, spårledningar och baliser för de nya spåren. 

Driftplatsen elektrifieras och ny kabelkanalisation anordnas.

Befintligt vägskydd vid Hopukkavägen ska uppgraderas.

Trafikverket avser att medverka till användandet och utvecklingen inom begreppet BIM, dvs ett arbetssätt kring en digital byggnadsinformationsmodell (anläggningsmodell).

För projektet i Mertainen är ambitionen att Entreprenören bör nyttja framtagen anläggningsmodell inom entreprenaden och även för överlämnande av inmätt relationsdata i dialog med Beställaren.

 

Rensjön

Publicerat 2015-01-20 15:45

Projekt i Rensjön som bedrevs i samarbete med BDX med start runt v 18: 

Driftplats Rensjön på Malmbanan skulle upprustas. Ett nytt spår, spår 3, anläggs. Befintliga spår 1 och 2 rustas upp och förlängs söderut. Ett nytt sidospår för uppställning av produktionsfordon och skadade/detekterade vagnar anläggs. Skydd anordnas med spårspärr.

Ombyggnaden kommer att ske i sex etapper under 2014. En första etapp byggdes 2013 i en annan entreprenad.

Komplettering av befintlig växel 1 till en med rörlig korsningsspets, ny växel 2, 3, 4 och 5a, återanvändning av befintlig växel 4a som växel 6a på nytt sidospår. Ny spårspärr 5b samt återanvändning av befintlig spårspärr 4b som spärr 6b. Nya mellansignaler på nya positioner.

<-- Äldre inlägg